راه های ارتباطی
شماره های تماس: ۰۳۱۵۷۷۲۲۶۲۴-۰۳۱۵۷۷۲۲۶۲۵
ارسال فکس:۲۲۲۳-۵۷۷۲-۰۳۱
ایمیل شهرداری: info@chadegan.ir
آدرس شهرداری: چادگان-بلوار سردار شهید شاهمرادی- شهرداری چادگان