گواهی سفت کاری

 • مشخصات متقاضی

 • مشخصات ملک

 • Date Format: MM slash DD slash YYYY
 • ارسال مدارک

 • این فرم بایستی توسط کارشناس دفتر فنی تکمیل و مهر و امضا گردد.
  انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.
 • فیش عوارضات قانونی
  انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست