مجوز پایان کار

  • مشخصات متقاضی

  • مشخصات ملک

  • ارسال مدارک

  • این فرم بایستی توسط کارشناس دفتر فنی تکمیل و مهر و امضا گردد.
    انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.
  • فیش عوارضات قانونی
    انواع فایل های مجاز : gif, pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp4, mp3, mov, mpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست