واحد اداری

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. واحد اداری
null

جناب آقای رضا سلمانی

مسئول واحد درآمد و محاسبات

شرح وظایف امور اداری:

 • تهیه و اجرای برنامه های بهسازی نیروی انسانی شهرداری.
 • تهیه و اجرای برنامه های نوسازی و تحول اداری در جهت ارتقاء بهره وری و رضایت خدمت گیرندگان شهرداری.
 • مطالعه، طراحی، نظارت و پیگیری تصویب تشکیلات مورد نیاز شهرداری در چارچوب ضوابط.
 • نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تأمین اجتماعی.
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه طرح های رفاهی، ورزشی، بیمه و درمانی برای کارکنان شهرداری.
 • نظارت بر امور ارزشیابی کارکنان و رسیدگی به شکایات و اعتراضات آنها.
 • تهیه و تنظیم و نظارت بر طرح های ارزشیابی سالانه بر اساس دستورالعمل ها و آئین نامه ها.
 • نظارت در تأمین احتیاجات شهرداری از لحاظ لوازم و وسایل اداری و برآورد هزینه آنها با همکاری واحدها و در نظر گرفتن اعتبارات مصوب.
 • نظارت بر ارسال پرونده ها و سوابق مربوط پس از صدور به امور بایگانی.
 • نظارت بر بایگانی اسناد، مدارک، نامه ها و پرونده ها از لحاظ بروز حوادث.
 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها
 • ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده
 • تعیین حقوق و دستمزد پرسنل و صدور احکام پرسنل منطقه در حدود قوانین
 • اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن مربوط به کارکنان شهرداری
 • اجرای مقررات مربوط به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و تجدید نظر و آراء دیوان عدالت اداری و کمیته انضباطی
 • حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی با اولویت مکانیزه کردن آنها
 • نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 • تحلیل آمار و عملکرد کارکنان شهرداری
 • استخراج ، مستند سازی ، بروز رسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستند سازی
 • پیشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها
فهرست